Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły

Stawecki Holding Sp. z o.o. Sp. K. specjalizuje się w robotach budowlanych w zakresie budownictwa wodnego i hydrotechnicznego

Wisła w km  459+500 – 474+300 gmina Sobienie Jeziory” – etap V  obejmujących odcinek wału przeciwpowodziowego  odcinek wału o dł. 3 678 m.

W marcu 2021r. firma podpisała umowę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na przebudowę kolejnych odcinków wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 23+900-25+900 oraz 0+000-1+678 o łącznej długości 3 678 m. Celem inwestycji jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego terenów chronionych przez wał i przywrócenie funkcji technicznych wału poprzez odbudowę korpusu wału z wyrównaniem niwelety korony do rzędnych pierwotnych oraz uszczelnieniem korpusu i podłoża wału poprzez wykonanie zabezpieczenia przciwfiltracyjnego w osi wału oraz wykonanie zabezpieczenia siatką stalową skarp wału (odpowietrznej i odwodnej) przed zwierzętami ryjącymi.

Termin zakończenia zadania – wrzesień 2021 r.

https://iotwock.info/artykul/modernizacja-walow/1147384

https://stoppowodzi.pl/wody-polskie-kontynuuja-modernizacje-prawostronnego-walu-przeciwpowodziowego-wisly/

Najnowsze aktualności

Zobacz najnowsze informacje o nas i naszych realizacjach