Przebudowa odcinka lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły

Stawecki Holding Sp. z o.o. Sp. K. specjalizuje się w robotach budowlanych w zakresie budownictwa wodnego i hydrotechnicznego

Przebudowa odcinka lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w jej km 494+085 do km 497+200 na terenie gminy Konstancin-Jeziorna tj. od ujścia rzeki Jeziorki do granic administracyjnych m.st. Warszawa

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlano-montażowych w celu doprowadzenia odcinka lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły o łącznej długości 2,9 km do właściwego stanu technicznego. Niniejszy odcinek wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły stanowi budowlę hydrotechniczną I klasy i położony jest na terenie miejscowości: Obórki, Kępa Oborska oraz Kępa Okrzewska, gm. Konstancin – Jeziorna, pow. piaseczyński, woj. mazowieckie. Przedmiotowe obwałowanie stanowi element systemu ochrony przeciwpowodziowej m.st. Warszawy oraz gminy Konstancin-Jeziorna, które chroni obszar o powierzchni 6 750 ha.

Najnowsze aktualności

Zobacz najnowsze informacje o nas i naszych realizacjach